Hỗ trợ sinh kế

TRAO CẦN CÂU, KHÔNG TRAO CÁ

Với phương châm trao giải pháp, trao cơ hội Quỹ Mái Ấm Hạnh Phúc đã giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình tặng nhà tình nghĩa nhằm đem tới niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Hỗ trợ sinh kế