Hoạt động đền ơn đáp nghĩa

CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG

NÂNG CAO PHONG TRÀO ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Đề cao truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, Quỹ Mái Ấm Hạnh Phúc chia sẻ, quan tâm đến gia đình những anh hùng có công với Cách Mạng.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa