Hỗ trợ sinh kế

Trợ giúp các gia đình cán bộ, viên chức, giáo viên có khó khăn

09:16 19/03/2021
  • Trợ giúp gia đình giáo viên có khó khăn do con bị tự kỷ.
  • Hỗ trợ người lao động, cán bộ, viên chức khó khăn.
  • Hỗ trợ đột xuất người lao động ốm đau.